Služby

Príprava projektovej dokumentácie

Spoločnosť sa zaoberá návrhmi technického riešenia a vypracovaním projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch potrebných pre riadne schvaľovanie dotknutými orgánmi a v celom spektre nami poskytovaných služieb. Pracovníci našej spoločnosti vám umožnia priamo sa podieľať na príprave vášho projektu od jeho samotného začiatku a pretvoria vaše predstavy a požiadavky do hotového diela.

Viac +

Silnoprúdové rozvody, rozvody NN a výroba rozvádzačov

Návrhy technických riešení, projektová príprava od projektu pre územné rozhodnutie cez realizačné projekty až po projekty skutočného vyhotovenia. Realizácia a servis týchto činností tvorí základnú platformu našej spoločnosti z ktorej vychádzajú ostatné činnosti ako MAR,EPS, CCTV a pod. Návrhy technických riešení v rôznych oblastiach stavebníctva ako ja dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti nám umožňujú aj tu aplikovať najmodernejšie prístupy, systémy a prvky na trhu zo silnoprúdovým materiálom.

Viac +

Meranie regulácia MAR

Dnes už neodmysliteľne patrí k štandardom v obchodných centrách, výrobných halách ale postupne sa dostáva aj do rodinných domov. Neustále rastúce požiadavky na ekologické a úsporné riadenie energii preniklo do všetkých oblasti nášho každodenného život. V úzkej spolupráci so zákazníkom a jeho požiadavkami navrhujeme a zabudováváme riadiace a regulačné systémy renomovaných výrobcov a dodávateľov komponentov pôsobiacich v oblasti meracej a regulačnej techniky s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu úsporu energii ako aj komfort obsluhy monitorovania hodnôt ich spracovania a ovládania.

Viac +

Elektrická požiarna signalizácia EPS

Pri projektovaní požiarnej ochrany budov vzniká často požiadavka na včasné a spoľahlivé detekovanie miesta požiaru aby sa zabránilo škodám na zdravý alebo na majetku. K tomuto účelu slúži systém elektricko-požiarnej signalizácie alebo ( EPS ). Naša spoločnosť v spolupráci s dodávateľmi týchto komponentov zabezpečuje montáž, oživenie, prevádzku ako aj periodický servis týchto systémov.

Viac +

Evakuačný rozhlas

V na väznosti na systémy elektricko-požiarnej signalizácie často vzniká požiadavka vyplývajúca z projektu požiarnej ochrany na evakuačný rozhlas ktorý má za úlohu zabezpečiť doručenie informácie o vzniku potreby včasného opustenia prevádzky či pracoviska vopred vyznačenými únikovými východmi. Podieľame sa na realizáciách ako aj na servise systémov elektrickej požiarnej signalizácie ako aj na evakuačných rozhlasoch.

Viac +

Elektrické zabezpečovacie systémy EZS

S neustále rastúcimi požiadavkami na bezpečnosť vzniká potreba chrániť majetok a ľudí pred zásahmi z vonku. K tomuto účelu slúžia rôzne systém zabezpečenia objektov. V úzkej spolupráci so zákazníkmi pripravujeme bezpečnostné analýzy ako aj vyhodnocovanie rizík spojených s činnosťou ktorú zákazník vo svojom objekte vykonáva. Navrhujeme komplexné riešenia od detekcie miesta neoprávneného vstupu cez vyslanie signálu na mobil až po monitorovanie a zaznamenanie na záznamovom zariadení pohyb nežiaducej osoby v objekte.

Viac +

Dochádzkové a prístupové systémy

Dochádzkové systémy: Tiet systémy patria dnes už do bežného štandardu väčšiny spoločností, často sú prepojené na iné systémy a poskytujú informácie o pohybe či prítomnosti zamestnancov alebo vozidiel v objekte. Skúsenosti z tejto oblasti nám hovoria že návrh vhodného technického riešenia ako aj spôsob výstupov z týchto systémov je vždy možné správne navanúť iba v úzkej spolupráci z manažmentom spoločnosti. Možnosti výstupov z dochádzkových systémov sú rôzne a je možné ich spojiť napríklad aj so mzdovým či personálnym oddelením. Úzko s týmto systémom súvisí aj prístupový systém.

Prístupový systém: Umožňujú jednoduché riadenie vstupu a pohybu zamestnancov, návštev, vozidiel vo vašom objekte ako aj kontrolu a manažment dát ktoré je opäť možné spracovať v rôznych výstupoch. Návrh komplexného riešenia poskytujúceho ucelený pohľad na chod firmy je spravidla postavený na viacerých podporných systémoch ako je kontrola dochádzky a CCTV teda kamerový systém. Riešení je mnoho od jednoduchých až po ucelené celky schopné ponúknuť celú škálu výstupov a informácií.

Viac +

Kamerové systémy CCTV

Kamerové systémy sa dnes v prevažnej miere používajú v spolupráci so EZS či manažmentom riadenia vstupu do budov alebo areálov spoločností v ktorých je potrebné monitorovať pohyb osôb alebo tovaru. Pre tieto účely navrhujeme a zabudováváme tieto systémy aj vo výrobnej sfére napr. na monitorovanie procesov na výrobných linkách a pod. Dnes môžeme už považovať za bežné sledovanie CCTV kdekoľvek prostredníctvom napríklad smartfónov a pod. Užívateľské rozhrania sa dnes zjednodušujú a prispôsobujú dobe. Je možné ich prepájať a spájať do ucelených celkov aj s inými systémami ako je prístupový či dochádzkový systém.

Viac +

Štruktúrovaná kabeláž

Dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti nám umožňujú ponúknuť komplexné poradenstvo ako aj navrhnúť vhodný systém prenosu, spracovania ale aj uchovávania dát pre konečného užívateľa. Vždy berieme pri navrhovaní týchto systémov na zreteľ hardvérové ako aj softvérové požiadavky, možnosti a potreby zákazníka. Tak ako vo väčšine oblasti aj tu predbieha technologický vývoj prenosových komponentov reálne využitie v praxi. Z toho dôvodu sa snažíme optimalizovať a navrhovať zákazníkom ekonomicky využiteľné systémy prenosu a úschovy dát.

Viac +

Telefónne a pobočkové ústredne

Každá spoločnosť dnes disponuje istým typom dátovej siete ktorú je možné za určitých podmienok použiť pre prenos hlasu, teda pripojiť telefónnu ústredňu a umožniť vzájomnú komunikáciu medzi aj vzdialenejšími pracoviskami, alebo ponúknuť voľbu cenovo najvýhodnejšieho telekomunikačného operátora a pod. Tento systém nazývaný VoIP umožňuje väčšiu variabilitu a ponúka iné možnosti ako sme boli zvyknutý pri klasických analógových telefónnych ústredniach. Aj tu je potrebný individuálny prístup pri hľadaní vhodného riešenia ako aj posúdenie hardvérových možností u zákazníka.

Viac +

Televízne a anténne rozvody STA

Umožňujú rozvod TV signálu prostredníctvo koaxiálnych vodičov do jednotlivých zásuviek v objekte a tak skupinový alebo individuálny prístup k TV signálu. Podmienky na trhu v poskytovaní a prenose TV signálu sa neustále menia z toho dôvodu navrhujeme také riešenia aby bolo zákazníkovi umožnené sa rozhodnúť pre voľbu toho najvhodnejšieho operátora resp. poskytovateľa TV signálu v danej oblasti a jeho vnútorný TV-rozvod bol na to pripravený.

Viac +

Servis a služby zákazníkom

Naša spoločnosť poskytuje záručný a pozáručný tzv. zmluvný servis ako aj komplexnú správu v celej škále nami poskytovaných služieb. V prípade záruky na dielo sme schopný poskytnúť počas celej záručnej doby aj odborné poradenstvo zdarma v rámci nášho portfólia poskytovaných služieb. T.j. návrhy úprav zmien a pod.

Viac +

Revízie

Súčasťou silnoprúdových rozvodov ktoré naša spoločnosť realizuje sú aj revízne správy ktoré sú vždy súčasťou našej dodávky. Spoločnosť ďalej vypracováva revízie elektrických spotrebičov, výrobných liniek a pod. ktoré je potrebné periodicky obnovovať a zariadenia náležite prekontrolovať.

Viac +